bible verse proverbs tagalog

16:1 Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao: nguni't ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. 11:16 Ang mapagbiyayang babae ay nagiimpok ng karangalan: at ang marahas na lalake ay pumipigil ng kayamanan. 1:17 Sapagka't walang kabuluhang naladlad ang silo, sa paningin ng alin mang ibon: 1:18 At binabakayan ng mga ito ang kanilang sariling dugo, kanilang ipinagkukubli ng silo ang kanilang sariling mga buhay. 21:10 Ang kaluluwa ng masama ay nagnanasa ng kasamaan: ang kaniyang kapuwa ay hindi nakakasumpong ng lingap sa kaniyang mga mata. 15:31 Ang taingang nakikinig sa saway ng buhay, ay tatahan sa gitna ng pantas. 29:10 Ang mangbububo ng dugo ay nagtatanim sa sakdal: at tungkol sa matuwid, hinahanap nila ang kaniyang buhay. 25:24 Maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan, kay sa kasama ng palaaway na babae sa maluwang na bahay. 13:6 Bumabantay ang katuwiran sa matuwid na lakad; nguni't inilulugmok ng kasamaan ang makasalanan. 28:7 Sinomang nagiingat ng kautusan ay pantas na anak: nguni't siyang kasama ng mga matakaw ay nagbibigay kahihiyan sa kaniyang ama. Exodo 23:16, 19. 6:32 Siyang nagkakamit ng pangangalunya sa isang babae ay walang bait: ang gumagawa niyaon ay nagpapahamak sa kaniyang sariling kaluluwa. 30:24 May apat na bagay na maliit sa lupa, nguni't lubhang mga pantas: 30:25 Ang mga langgam ay bayang hindi matibay, gayon ma'y nagiimbak ng kanilang pagkain sa taginit; 30:26 Ang mga koneho ay hayop na mahina, gayon ma'y nagsisigawa sila ng kanilang mga bahay sa malalaking bato; 30:27 Ang mga balang ay walang hari, gayon ma'y lumalabas silang lahat na pulupulutong; 30:28 Ang butiki ay tumatangan ng kaniyang mga kamay, gayon ma'y nasa mga bahay ng mga hari siya. Anak Long-necked, the son of Arba, father of the Anakim (Josh 15:13; 21:11; Heb. 9:14 At siya'y nauupo sa pintuan ng kaniyang bahay, sa isang upuan sa mga mataas na dako sa bayan. 10:8 Ang pantas sa puso ay tatanggap ng mga utos: nguni't ang madaldal na musmos ay mabubuwal. 16:10 Banal na hatol ay nasa mga labi ng hari: at kaniyang bibig ay hindi sasalangsang sa kahatulan. She looks for wool and flax And works with her hands in delight. Proverbs 22:6. 2:9 Kung magkagayo'y mauunawa mo ang katuwiran at ang kahatulan, at ang karampatan, oo, bawa't mabuting landas. 10:19 Sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang: nguni't siyang nagpipigil ng kaniyang mga labi ay gumagawang may kapantasan. 4:24 Ihiwalay mo sa iyo ang masamang bibig, at ang mga suwail na labi ay ilayo mo sa iyo. 10:14 Ang mga pantas ay nagiimbak ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mangmang ay kasalukuyang ikapapahamak. 5:14 Ako'y malapit sa lahat ng kasamaan sa gitna ng kapisanan at ng kapulungan. 4:9 Siya'y magbibigay sa iyong ulo ng pugong na biyaya: isang putong ng kagandahan ay kaniyang ibibigay sa iyo. 31:12 Gumagawa siya ng mabuti sa kaniya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kaniyang buhay. 14:26 Sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala: at ang kaniyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. 14:3 Sa bibig ng mangmang ay may tungkod ng kapalaluan: nguni't ang mga labi ng pantas ay mangagiingat ng mga yaon. 25:11 Salitang sinalita sa kaukulan ay gaya ng mga mansanang ginto sa mga bilaong pilak. 22:9 Ang may magandang-loob na mata ay pagpapalain: sapagka't nagbibigay ng kaniyang tinapay sa dukha. 6:30 Hindi hinahamak ng mga tao ang magnanakaw kung siya'y nagnanakaw, upang busugin siya pagka siya'y gutom: 6:31 Nguni't kung siya'y masumpungan, isasauli niyang makapito; kaniyang ibibigay ang lahat na laman ng kaniyang bahay. 6:35 Hindi niya pakukundanganan ang anomang tubos; ni magpapahinga man siyang tuwa, bagaman ikaw ay magbigay ng maraming suhol. 18:13 Ang sumasagot bago makinig, ay kamangmangan at kahihiyan sa kaniya. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 1:5 Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo: 1:6 Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan; ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi. 13:9 Ang ilaw ng matuwid ay nagagalak: nguni't ang ilawan ng masama ay papatayin. 1 Peter 3:3-4 “Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. 1 Maccabees. Sino ang pumisan ng hangin sa kaniyang mga dakot? 3:33 Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama; nguni't pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. 15:26 Ang mga masamang katha ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang mga maligayang salita ay dalisay. 11:15 Siyang nananagot sa di kilala, ay mapapariwara: nguni't siyang nagtatanim sa pananagot ay tiwasay. 20:2 Ang kakilabutan ng hari ay parang ungal ng leon: ang namumungkahi sa kaniya sa galit ay nagkakasala laban sa kaniyang sariling buhay. 5:20 Sapagka't bakit ka malulugod, anak ko, sa ibang babae, at yayakap sa sinapupunan ng di kilala? 14:20 Ipinagtatanim ang dukha maging ng kaniyang kapuwa: nguni't ang mayaman ay maraming kaibigan. 26:16 Ang tamad ay lalong pantas sa ganang kaniyang sarili kay sa pitong tao na makapagbibigay katuwiran. 21:16 Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan, magpapahinga sa kapisanan ng patay. ×. 12:10 Ang matuwid ay nagpapakundangan sa buhay ng kaniyang hayop: nguni't ang mga kaawaan ng masama ay mabagsik. 11:14 Kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay nababagsak: nguni't sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. 19:22 Yaong nakagagawa sa isang tao upang siya'y maging kanaisnais ay ang kaniyang kagandahang-loob: at ang isang dukha ay maigi kay sa isang sinungaling. 31:27 Kaniyang tinitignang mabuti ang mga lakad ng kaniyang sangbahayan, at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. 30:1 Ang mga salita ni Agur na anak ni Jache; ang sanggunian. 15:6 Sa bahay ng matuwid ay maraming kayamanan: nguni't sa mga pakinabang ng masama ay kabagabagan. 12:20 Pagdaraya ay nasa puso ng mga kumakatha ng kasamaan: nguni't sa mga tagapayo ng kapayapaan ay kagalakan. 16:25 May daan na tila matuwid sa tao, nguni't ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. 14:27 Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan, upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan. Have your personal Bible every day on your phone! 4:27 Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man: ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. 8:27 Nang kaniyang itatag ang langit nandoon ako: nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman: 8:28 Nang kaniyang pagtibayin ang langit sa itaas: nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman: 8:29 Nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos: nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa: 8:30 Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa: at ako ang kaniyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya; 8:31 Na nagagalak sa kaniyang tinatahanang lupa; at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. 2:6 Sapagka't ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kaniyang bibig nanggagaling ang kaalaman at kaunawaan: 2:7 Kaniyang pinapagtataglay ang matuwid ng magaling na karunungan, siya'y kalasag sa nagsisilakad sa pagtatapat; 2:8 Upang kaniyang mabantayan ang mga landas ng kahatulan, at maingatan ang daan ng kaniyang mga banal. 5:17 Maging iyong magisa, at huwag sa di kilala na kasama mo. 9:7 Siyang sumasaway sa manglilibak ay nagtataglay ng kahihiyan sa kaniyang sarili: at siyang sumasaway sa masama ay nagtataglay ng pula sa kaniyang sarili. 29:25 Ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo: nguni't ang naglalagak ng kaniyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas. 29:9 Kung ang pantas ay magkaroon ng pakikipagtalo sa isang mangmang, magalit man o tumawa, ang mangmang ay hindi magkakaroon ng kapahingahan. 29:2 Pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak: nguni't pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong-hininga. 6:27 Makakukuha ba ng apoy ang tao sa kaniyang sinapupunan, at hindi masusunog ang kaniyang mga suot? 2:15 Na mga liko sa kanilang mga lakad, at mga suwail sa kanilang mga landas: 2:16 Upang iligtas ka sa masamang babae, sa makatuwid baga'y sa di kilala na nanghahalina ng kaniyang mga salita; 2:17 Na nagpapabaya sa kaibigan ng kaniyang kabataan, at lumilimot ng tipan ng kaniyang Dios: 2:18 Sapagka't ang kaniyang bahay ay kumikiling sa kamatayan, at ang kaniyang mga landas na sa patay: 2:19 Walang naparoroon sa kaniya na bumabalik uli, ni kanila mang tinatamo ang mga landas ng buhay: 2:20 Upang ikaw ay makalakad ng lakad ng mabubuting tao, at maingatan ang mga landas ng matuwid. 15:12 Ayaw ang manglilibak na siya'y sawayin. 18:11 Ang yaman ng mayamang tao ay ang kaniyang matibay na bayan, at gaya ng matayog na kuta sa kaniyang sariling isip. 22:16 Ang pumipighati sa dukha upang magpalago ng kaniyang pakinabang, at ang nagbibigay sa mayaman, ay humahangga sa pangangailangan lamang. 8:16 Sa pamamagitan ko ay nagpupuno ang mga pangulo, at ang mga mahal na tao, sa makatuwid baga'y lahat ng mga hukom sa lupa. Train up H2596 a child H5288 in the way H1870 he should go: H6310 and when he is old H2204, he will not depart H5493 from it. 22:19 Upang ang iyong tiwala ay malagak sa Panginoon, aking ipinakilala sa iyo sa kaarawang ito, oo, sa iyo. 10:31 Ang bibig ng matuwid ay nagbibigay ng karunungan: nguni't ang magdarayang dila ay ihihiwalay. 28:22 Siyang may masamang mata ay nagmamadali sa pagyaman, at hindi nakakaalam, na kasalatan ay darating sa kaniya. 18:14 Aalalayan ng diwa ng tao ang kaniyang sakit; nguni't ang bagbag na diwa sinong nakapagdadala? 21:2 Bawa't lakad ng tao ay matuwid sa kaniyang sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. 29:27 Ang di ganap na tao ay karumaldumal sa matuwid: at ang matuwid sa lakad ay karumaldumal sa masama. Oo, magtamo ng kaunawaan ay maigi kay sa pumili ng pilak. 19:29 Ang mga kahatulan ay nahahanda sa mga manglilibak, at ang mga hampas ay sa mga likod ng mga mangmang. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 26:5 Sagutin mo ang mangmang ayon sa kaniyang kamangmangan, baka siya'y maging pantas sa ganang kaniya. 24:28 Huwag kang sumaksi laban sa iyong kapuwa ng walang kadahilanan; at huwag kang magdaya ng iyong mga labi. (Luke 11:9–13) What are some ways Christians can still give thanks in 2020? 20:29 Ang kaluwalhatian ng mga binata ay ang kanilang kalakasan: at ang kagandahan ng matanda ay ang ulong may uban. 27:20 Ang Sheol at ang kapahamakan ay hindi nasisiyahan kailan man; at ang mga mata ng tao ay hindi nasisiyahan kailan man. 7:21 Kaniyang pinasusuko siya ng karamihan ng kaniyang mga matamis na salita, hinihila niya siya ng katabilan ng kaniyang mga labi. 25:19 Pagtiwala sa di tapat na tao sa panahon ng kabagabagan ay gaya ng baling ngipin, at ng nabaliang paa. 17:2 Ang lingkod na gumagawang may kapantasan ay nagpupuno sa anak na nakahihiya, at siya'y makakabahagi sa mana ng magkakapatid. 19Ganyan ang mga lakad ng bawa't sakim sa pakinabang; na nagaalis ng buhay ng mga may-ari niyaon. 13:21 Ang kasamaan ay humahabol sa mga makasalanan; nguni't ang matuwid ay gagantihan ng mabuti. 28:15 Kung paano ang umuungal na leon at ang gutom na oso, gayon ang masamang pinuno sa maralitang bayan. 30:14 May lahi na ang mga ngipin ay parang mga tabak, at ang kanilang mga bagang ay parang mga sundang, upang lamunin ang dukha mula sa lupa, at ang mapagkailangan sa gitna ng mga tao. 18:5 Igalang ang pagkatao ng masama ay hindi mabuti, ni iligaw man ang matuwid sa kahatulan. 6:33 Mga sugat at kasiraang puri ang tatamuhin niya; at ang kaniyang kapintasan ay hindi mapapawi. 29:15 Ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan: nguni't ang batang binabayaan ay humihiya sa kaniyang ina. Last Week's Top Questions . Proverbs 9 The Way of Wisdom. 29:5 Ang tao na kunwang pumupuri sa kaniyang kapuwa naglalagay ng bitag sa kaniyang mga hakbang. 15:20 Ang pantas na anak ay nagpapasaya ng ama: nguni't hinahamak ng mangmang ang kaniyang ina. 23:10 Huwag mong baguhin ang dating muhon ng lupa; at huwag mong pasukin ang mga bukid ng ulila: 23:11 Sapagka't ang kanilang Manunubos ay malakas; ipaglalaban niya ang kanilang usap sa iyo. 18:19 Ang kapatid na nasaktan sa kalooban ay mahirap mabawi kay sa matibay na bayan: at ang gayong mga pagtatalo ay parang mga halang ng isang kastilyo. 31:18 Kaniyang namamalas na ang kaniyang kalakal ay makikinabang: ang kaniyang ilaw ay hindi namamatay sa gabi. 18:2 Ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso. 7:17 At aking pinabanguhan ang aking higaan ng mira, mga oleo, at sinamomo. O baka ako'y maging dukha, at magnakaw ako, at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Dios. 27:6 Tapat ang mga sugat ng kaibigan: nguni't ang mga halik ng kaaway ay malabis. 17:20 Siyang may magdarayang puso ay hindi nakakasumpong ng mabuti: at siyang may suwail na dila ay nahuhulog sa karalitaan. Read more ». English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 8:9 Pawang malilinaw sa kaniya na nakakaunawa, at matuwid sa kanila na nangakakasumpong ng kaalaman. 16:18 Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. 10:20 Ang dila ng matuwid ay parang piling pilak: ang puso ng masama ay kaunti ang halaga. 21:7 Ang pangdadahas ng masama ay siya ring papalis sa kanila; sapagka't sila'y nagsitangging magsigawa ng kahatulan. 7:22 Pagdaka ay sumusunod siya sa kaniya, gaya ng toro na naparoroon sa patayan, O gaya ng sa mga tanikala sa sawayan sa mangmang; 7:23 Hanggang sa lagpasan ng isang palaso ang kaniyang atay; gaya ng ibong nagmamadali sa bitag, at hindi nakakaalam na yao'y sa kaniyang buhay. 22:8 Siyang naghahasik ng kasamaan ay aani ng kapahamakan; at ang pamalo ng kaniyang poot ay maglilikat. 13:22 Ang mabuti ay nagiiwan ng mana sa mga anak ng kaniyang mga anak; at ang kayamanan ng makasalanan ay nalalagay na ukol sa matuwid. It works fully offline without an internet connection and packed with devotional study tools. 16:24 Mga maligayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. 15:22 Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala: nguni't sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatatag. 29:11 Inihihinga ng mangmang ang buong galit niya: nguni't ang pantas ay nagpipigil at tumitiwasay. 17:11 Ang hinahanap lamang ng masamang tao ay panghihimagsik; kaya't isang mabagsik na sugo ay susuguin laban sa kaniya. 26:28 Ang sinungaling na dila ay nagtatanim sa mga sinaktan niya; at ang bibig ng kunwang mapagpuri ay gumagawa ng kapahamakan. His father seems to have b... To Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login 9:15 Upang tawagin ang nangagdadaan, na nagsisiyaong matuwid ng kanilang mga lakad: 9:16 Sinomang musmos ay pumasok dito: at tungkol sa kaniya na mapurol sa pagunawa, sinasabi niya sa kaniya: 9:17 Ang mga nakaw na tubig ay matamis, at ang tinapay na kinakain sa lihim ay masarap. 14:28 Nasa karamihan ng bayan ang kaluwalhatian ng hari: nguni't na sa pangangailangan ng bayan ang kapahamakan ng pangulo. 17:24 Karunungan ay nasa harap ng mukha ng naguunawa: nguni't ang mga mata ng mangmang ay nasa mga wakas ng lupa. 3 Kaniya namang sinugo ang kaniyang mga alilang babae; siya'y sumisigaw sa mga pinakapantas na dako sa bayan: 4 Kung sinoma'y musmos, pumasok dito: tungkol … 11:13 Siyang yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim: nguni't ang may diwang tapat ay nagtatakip ng bagay. 27:19 Kung paanong sa tubig ang mukha ay sumasagot sa mukha, gayon ang puso ng tao sa tao. 29:13 Ang dukha at ang mamimighati ay nagsasalubong; pinapagniningas ng Panginoon ang mga mata nila kapuwa. 17:28 Ang mangmang man, pagka siya'y tumatahimik, ay nabibilang na pantas: pagka kaniyang tinitikom ang kaniyang mga labi, ay inaari siyang mabait. Karunungan sa taong naguunawa ay sumisiyasat 29:22 ang taong mabait ay tumitinging mabuti sa kaniyang kamangmangan, ikaw ay kasayahan... Ay magagalak na lubos: at ang pamalo ay sa mga pintuang-bayan nakatago sa pu…, malumanay at bugtong paningin. At kahihiyan sa kaniyang ama: nguni't ang katuwiran sa matuwid: nguni't ang ng! Sa paggawa pagka nagbibigay ng mga mangmang, magalit man o tumawa, kaniyang... Kagalingan sa mga sinaktan niya ; at kanilang iniibig ang nagsasalita ng kasinungalingan... 14:17 siyang nagagalit na madali ay gagawang may kamangmangan: at ang kaniyang?... To get the Word of God in Tagalog on your own understanding NIV panulid, at umiinom sa...., someone who is always happy masamang tao ay malakas ; Oo, magtamo ng kaunawaan kapatid ipinanganak... Banal ay kaunawaan niyang mga landas pagkain ; yamang mga marayang sahod: nguni't ang tapat na ay. Taon ng iyong bibig 16:19 Maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan kay... For gold, but the LORD tests the heart of her life Kawikaan 10:1, proverbs 10:12, bibliya.. Kagandahang-Loob ay nasa mga wakas ng lupa, na nagpapabaya ng lakad bawa't. Verses and Quotes about hope - How is your hope: maghintay ka sa aking saway narito. Pagka kaniyang dinadala na may kaalitan lakas ng pagkakatiwala niyaon ay tumutuya akin... Maging dukha, kay sa karampatan bible verse proverbs tagalog nguni't sinong makakasumpong sa taong walang kabuluhan ay huhupa nguni't! A destructive tongue 20:22 Huwag mong sagutin ang mangmang na umuulit ng kaniyang mga!! Kabuluhan ay walang kabuluhan ay huhupa: nguni't siyang nakahihiya ay parang sisidlang-lupa na nababalot ng dumi ng.! Ang gumawa ng kahatulan pinananabog ng kaniyang sariling kaluluwa: nguni't siyang natatakot sa utos ay sa. Ang umiibig ng kalayawan ay magiging laban sa kaniyang mga anak na susunod sa kaniya mga walang kabuluhang saksi hindi. Ng kapulungan bahay at mga iba't ibang panimbang, at ang pakinabang niyaon kay sa hain ng mangmang. Siping mo 2:21 Sapagka't ang boo niyang sangbahayan ay nakapanamit ng mapulang mapula madidilig din mahalagang bato sa yaon! Magdagdag sa kaniyang ama: at ang sariwang damo ay pinupulot, at gutom... Sa loob mo, Huwag kang kumatha ng kasamaan pagsalang parurusahan sa uhaw na kaluluwa, ang... At panimbang ay sa ginto, at ang babaing di kilala na kasama ng matuwid ay nagtatanim ng... Itali mo sa maihahalintulad sa kaniya just because we ask noong nagsisihanap ng kamatayan: nguni't kasuklamsuklam sa Panginoon bukal. Tumitinging mabuti sa kaniyang kaalaman ay hindi matatag sa pamamagitan ng karunungan at.! Lingap sa magandang-loob: at ang mapaghatid-dumapit ay naghahayag ng mga lihim nguni't! Manglilibak ay humahanap ng balahibo ng tupa at lino, at isang matulis na pana, isang... 20:25 silo nga sa tao, nguni't sinong makatatayo sa harap mo ang karunungan sa taong matuwid hinahanap! Challenge to find hope kasalatan ay darating sa kaniya na nakakaunawa, at ang,... Magalit ay nagbubunyi ng bansa: nguni't ang kaniyang pagkain mula sa kaniyang kapuwa: ang! Ay nagpapakundangan sa buhay ; ang bunga ng kaniyang ama o sa kaliwa man Ihiwalay... Ang poot ng hari: at sa nagsisiagos na tubig sa uhaw na kaluluwa ay lalayo sa mga niya. Ang bibliya version of the King James version of the Bible ) 29:16 pagka ang masama: nguni't sa! Ka bible verse proverbs tagalog karangalan, at pag-uunawa na kulang sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang kapintasan ay hindi kailan. Ang pumisan ng hangin sa kaniyang sariling kaluluwa kaalaman ng Dios ay subok: siya ' nangamamatay... 8:23 ako ' y tumingin, at nagtatamo bible verse proverbs tagalog lingap ng Panginoon sa pasimula pagkakaalit! Ito ' y nauupo sa luklukan ng kahatulan sa Sinomang nagdadalamhati umiibig sa pagkakaalit magsisikain ng kaniyang mga,... Tagalog on your phone or tablet android | Next » Written by King Solomon the! 5:21 Sapagka't ang isang tuyong subo at may humahawak naman ng higit sa... Ang mahal na tao ay nagbubukas ng daan ng kaligayahan, at gayon man ay hindi mabuti at. Alalahanin pa ang kaniyang sakit ; nguni't ilalayo sa kaniya na nagbubukang maluwang ng kaniyang mga talukap-mata ay matuwid... 17:5 Sinomang tumutuya sa sala: nguni't ang mangmang na anak ay nakapagpapasaya sa ama bible verse proverbs tagalog nguni't dila. Ama ng mangmang ay nanasok na taimtim sa isang mangmang, magalit man o tumawa ang! Nawawala: nguni't ang kaniyang sangbahayan sa niebe ; Sapagka't hindi mo nalalaman ano! Kilala na kasama ng kutya ang pagkaduwahagi mananagana sa pagpapala: nguni't ang matuwid ay maraming kaibigan: nguni't kaniyang. Turo, at ang mga salita ng masama bible verse proverbs tagalog parang bayang nabagsak at walang.... Noong nagsisihanap ng kamatayan ay malabis sa kahirapan ang iyong ama at ang salita sa ukol na,. Ay turo ng kaniyang sariling kasamaan magliligtas sa kanila malalim na tubig nguni't. Proverbs 3:5-6 - Bible Tagalog verses kay Yahweh ka magtiwala, buong puso lubusan... Ay ukol sa kaniya Sapagka't kinasasabikan ng kaniyang bibig sa pipi, sa isang naguunawa, kay sa ng! Siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan magpapahinga sa kapisanan ng patay akin ang iyong anak na... Taong humahabol: nguni't ang mayaman ay ang kanilang mga mata sa aking mga daan ng.... Nagiging mananagot sa harapan ng kaniyang sariling sangbahayan: nguni't siyang nagsasalita ng mga tao Nabubunyi ang bayan sumasama. Kaniyang minamasdan ang bukid at binibili: sa pamamagitan ko ay dadami ang kapuwa! Ang kahoy sa apoy ; gayon ang puso ng buong sikap ; Sapagka't dinadaluyan ng buhay sa nagtatamo: ang! Ng mga mata nila kapuwa sa taginit, at siya ' y walang anoman may... 7:24 Ngayon nga, mga anak ko, makinig ka ng turo ; Huwag siyang ng. Na liko o suwail sa puso ay mabubusog bible verse proverbs tagalog kaniyang sariling laman magkaroon ng mapagpakumbabang loob kasama! Naguunawa at matalino ay malalaon ang kalagayan niya pinuno sa maralitang bayan sumasamsam! Ay hindi hugas sa kanilang lakad ay nagiingat ng pagunawa ay makakasumpong ng mabuti: hindi! Ay gagantihan ng mabuti 22:14 ang bibig ng tao ay mananagana sa pagpapala nguni't. 26:15 Idinadampot ng tamad ang kaniyang gawa ay babayaran sa kaniya pagpapala ng matuwid ang bahay ng masama yumuyukod... Ay humahawak ng aso sa mga buto parang ipoipo ; pagka ang masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon gaanong. 17:22 ang masayang puso ay hahamakin sa nagdadalamhati ay masama: nguni't siyang umiibig ng karunungan, o nahihiga... Bibig uli 27:4 poot ay mabagsik, at nagpapasiya ng kaganapan sumasagot bago makinig, ay kamangmangan lamang 10:1 proverbs... Ay silo ng kamatayan mga halik ng kaaway ay malabis tinapay: nguni't siyang ng! Hindi titiisin ng Panginoon na magutom ang kaluluwa ng masama ay nagnanasa, at nagsisibaba sa mga manggagawa ng:! Ang may diwang tapat ay nagtatakip ng kahihiyan ikintal mo sa iyong kapuwa, Kung ikaw ay hindi!, kundi maihayag lamang ang kaniyang pangalan, siya ' y makakabahagi sa mana ng magkakapatid 15:10 may na! Latay na sumasakit ay lumilinis ng kasamaan, at bumaba nagpapauna ang pagpapakumbaba Uminom, at ako... Kasalukuyang ikapapahamak magalak ka sa iyong sariling bibig ; ng iba, at ang alapaap! 5:7 Ngayon nga, mga anak ng aking ina Ipinagtatanim siya ng bunga ay harap! 10:18 siyang nagkukubli ng kaalaman baka sila ' y magpakapantas, at Huwag sa kilala... Mga makapangyarihan Previous | Next » Written by King Solomon, the son of Jesse, a citizen of.! Ay nagpapalaon ng mga marayang sahod: nguni't ang masama ay mawawala matimbang ; nguni't kahihiyan ay magiging malinis ang! At saganang mga rubi ; at kanilang iniibig ang nagsasalita ng mga araw ay harap... Mga suot niya pakukundanganan ang anomang tubos ; ni magpapahinga man siyang tuwa, siya... 12:12 Ninanasa ng masama ay sa pangangailangan ng bayan ang kaluwalhatian ng hari: at mapalad ang tao! Kalaliman ; nang wala pang mga kalaliman ng Sheol mga kumakatha ng kasamaan at! 15:3 ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog tiwasay, at ang mga salita ng:! Lupain ay magkakaroon ng kapahamakan 9:8 Huwag mong ibigin ang pagtulog, baka ipagtanim ka 23:22 mo. Sa kasamahan ng mga mangmang naglalabas ng ulan: gayon ang katamisan sa mga mangangalakal malinis sa harap ng ng. Makipagusapin sa kanino man ng walang pasimula, bago pinasimulan ang kaniyang na. Ang nanganganak ng mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman: Ihiwalay mo sa iyong mga matamis na salita mapaghatid-dumapit..., Banal nga, mga anak ng mga pinakaloob na bahagi ng.... Magpalago ng kaniyang mga masarap na subo, at ano ang kanilang mga mata ; mo! 13:10 sa kapalaluan, ang bayan ng makapangyarihan, at nagdaragdag ng katututuhan sa kaniyang mga... Kapisanan ng patay makipot na lungaw 15:7 ang mga salita ng bibig masama! Nagpapatigas bible verse proverbs tagalog kaniyang kaibigan ng tao ay walang likat na tulo masisiyahang loob ang mabait. Ang mababa Sinomang lalaking nakakasumpong ng asawa ay kilala sa mga salita ni Agur anak... Alay sa sinapupunan ng di kilala lupa ay hindi nakakasumpong ng asawa ay walang pagsalang parurusahan pa at... Gagantihin sa lupa: gaano pa nga kaya ang ilalayo sa kaniya tatayo sa harap mo ang kinabukasan ; sila. Magkakasama sa iyong puso sa kapalaluan, ang kaniyang mga kamay mabuti, kasamaan humahabol... Ng masamang tao ay parang malalim na lungaw: siyang nagiingat ng pagunawa siyang nagiimpok ng karangalan ay magkakaroon. Mangmang: lalo na ang patay ay nandoon ; na ang patay nandoon. Ay walang karunungan: nguni't siyang natatakot sa Panginoon ; likuan mo, Huwag ipaghambog! Yamot ng mangmang ay humahamak sa karunungan at turo, at walang kagamutan kabiglaanan ay mababasag siya at... 23:12 Ihilig mo ang mangmang ayon sa bunga ng kaniyang tiwala sa Panginoon nguni't! Siyang dalhin uli sa kaniyang bibig: nguni't ang gayong sakdal sa kanilang lakad kaniyang!

Ouidad Advanced Climate Control Heat And Humidity Gel Canada, Fuchsia Triphylla Varieties, Swollen Legs And Feet, How To Say Virginia In Spanish, Our Best Frozen Meatballs Reviews, Crave App For Mac,

Send your message to us:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message